12 Lời Nguyện của Đức Phật Dược Sư

Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu xin được phép trích dẫn một vài thông tin, hiểu biết mà mình sưu tầm, học hỏi được về Đức Phật Dược Sư:

12 Lời nguyện của Phật Dược Sư:

tượng phật dược sư
Tượng Phật Dược Sư

1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh

Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.

2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.

Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.

3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.

Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.

4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.

6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.

7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.

8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.

Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.

9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiếp và giúp trở về chính đạo.

Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.

10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.

Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.

11. Đem thức ăn cho người đói khát.

Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

12. Đem áo quần cho người rét mướt.

Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở; nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.


Thờ Phật Dược Sư

tượng phật Dược sư 2
Tượng Phật Dược Sư

Chí tâm chí thành thờ Phật Dược sư, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hay Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật sẽ mang tới những công năng không thể nghĩ bàn; đại điển là một số vấn đề như sau:

Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng; không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.

Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.

Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau; nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.

Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo; nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp.

Được sanh Cực lạc hay các sự chuyển sanh khác: Đối với những hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà; cầu vãng sanh Cực lạc thì niệm Phật Dược Sư là một sự trợ duyên rất quan trọng. Chư Phật, các Đại Bồ tát trong pháp hội Dược Sư luôn trợ hóa cùng Phật A Di Đà; tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Ngoài ra, nhờ công đức tu tập Thánh hiệu Phật Dược Sư mà hành giả được đầy đủ phước báo, sanh về các thế giới an lành.

Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.


Quí vị có thể thỉnh tượng Phật Dược Sư tại:
Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
SĐT: 0987.203.556
Zalo: 0987.203.556
Nhận ship ở Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc, liên hệ 0987.203.556

Tham khảo thêm:

Mời quí vị xem thêm các pháp khí, pháp bảo khác tại FB Shop

https://shophoavouu.com/san-pham/tuong-duc-phat-di-da-30-cm/

https://shophoavouu.com/san-pham/ton-tuong-tay-phuong-tam-thanh/

Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

Trả lời