Quỷ Bức Thiền Sư – Công Đức Của Ngồi Thiền Kiết Già

quỷ bức thiền sư

Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải của Hòa thượng Tuyên Hóa.

Mời quý vị đạo hữu cùng nghe lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa về công đức ngồi thiền kiết già, từ đó hiểu được Quỷ Bức Thiền Sư là gì.

_((()))_ _((()))_ _((()))_

Trả lời

Gọi ngay 0987203556