Tượng Đức Địa Tạng Vương Đứng, chất liệu Composit, Cao 120cm

Original price was: 4.000.000 VND.Current price is: 3.000.000 VND.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát có tấm lòng từ bi vô lượng, nổi tiếng với đại nguyện “Địa ngục không trống thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề”. Theo các tài liệu Phật Giáo, thờ phụng, chiêm ngưỡng, lễ bái, tô vẽ hình tượng Ngài sẽ được tiêu trừ tội chướng, bệnh tật, thoát khỏi hiểm nguy, tiêu tai trừ họạ, được quỷ thần hộ vệ…

Tượng Đức Địa Tạng Vương Đứng, chất liệu Composit, Cao 120cm
Tượng Đức Địa Tạng Vương Đứng, chất liệu Composit, Cao 120cm