Ý NGHĨA CHUỖI HẠT (TRÀNG HẠT) TRONG PHẬT GIÁO

Ý NGHĨA CHUỖI HẠT (TRÀNG HẠT) TRONG PHẬT GIÁO

A. Nguồn gốc chuỗi hạt:

1. Kinh Mộc Hoạn Tử có chép:

Lúc đó có Quốc vương Ba-Lưu-Ly nhân vì nhân dân nghèo khổ, tật dịch tràn lan, tâm không được an liền sai sứ giả đến thỉnh Phật chỉ bày phương pháp dễ tu hành để xa lìa phiền não, thường được an lạc.
Đức Phật nói sứ giả về tâu với vua nên xâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng hạt cây tra(mộc hoạn tử), thường đem theo mình, đi, đứng, nằm ngồi chí tâm xưng tán niệm Phật, Pháp, Tăng mỗi tiếng lần một hạt, cứ như vậy càng nhiều càng tốt, dần dần sẽ được an lạc, chứng được thánh quả, cho đến Vô thượng bồ đề(Phật quả). Nhà vua liền làm theo chẳng bao lâu chứng được thánh quả.

2. Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức viết:

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì muốn đem lợi ích cho mọi hữu tình dùng tâm đại bi bảo đại chúng rằng:
– Nếu ai dùng sắt làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 5 lần không niệm.
– Nếu ai dùng đồng đỏ làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 10 lần không niệm
– Nếu ai dùng thất bảo(vàng, bạc, san hô, hổ phách, mã não…) làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 100 lần không niệm
– Nếu ai dùng hạt Mộc hoạn tử làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 1.000 lần không niệm.
– Nếu ai dùng hạt sen làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước bằng 10.000 lần không niệm.
– Nếu ai dùng hạt Bồ đề làm tràng hạt mà cầm, đeo hoặc trì tụng thì phước đức đó không sao tính được.
Tràng hạt phải đủ 108 hạt. Nếu như khó tìm đủ thì có thể dùng các con số như 54 hạt, 42 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt v.v….mà xâu lại.

3. Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già Niệm Châu chép:

Bấy giờ Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa trước Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na nói lợi ích thù thắng của sự lần tràng, niệm Phật đọc kệ rằng:

Tràng hạt biểu thị quả Bồ-Tát,
Trong ấy đủ làm: dứt phiền-não;
Sợi dây xâu chuỗi ví Quán-Âm,
Hạt giữa tiêu-biểu Phật Di-Đà.

Chớ lần qua, phạm tội vượt-pháp,
Được nhiều công đức do lần hạt:
Tràng hạt xà-cừ phúc gấp một.
Tràng hạt cây tra phúc gấp đôi.

Dùng sắt làm tràng phúc gấp ba,
Đồng già làm tràng phúc gấp bốn;
Thủy-tinh, trân-châu cùng mọi báu,
Những tràng hạt ấy phúc gấp trăm.

Hạt Nhân-Đà-La phúc gấp nghìn,
Tràng hạt kim-cương phúc gấp ức;
Tràng bằng hạt sen phúc nghìn ức,
Tràng hạt Bồ-đề phúc vô số.

Phật-bộ niệm tụng hạt Bồ-đề,
Kim-cương pháp-bộ hạt kim-cương;
Bảo-bộ niệm, tụng những hạt báu,
Liên-hoa-bộ dùng tràng hạt sen.

Trong Yết-Ma-bộ niệm, lần tràng.
Nên xâu chuỗi ngọc mầu sặc-sỡ;
Tràng niệm phân biệt có bốn thứ:
Thượng-phẩm, tối-thắng và trung, hạ.

Nghìn tám mươi (1.080) hạt là thượng-phẩm.
Một trăm tám (108) hạt là tối-thắng;
Năm mươi bốn (54) hạt là trung-phẩm,
Hai mươi bảy (27) hạt là hạ-loại.

Hai tay cầm tràng để trên tâm (trái tim).
Tĩnh lo, lìa niệm tâm chuyên chú;
Bản-tôn Du-già tâm nhất cảnh,
Đều được thành-tựu lý, sự pháp.

Dù đặt trên đầu, hoặc đeo mình,
Hoặc đeo trên cổ, hoặc cánh tay;
Nói-năng, bàn bạc thành niệm, tụng,
Bởi niệm, tụng ấy, sạch ba nghiệp.

Đặt trên đầu, sạch tội Vô-gián,
Đeo trên cổ, sạch bốn trọng tội;
Cầm tay, cánh tay khỏi mọi tội,
Thường khiến người tu chóng thanh-tịnh.

Nếu tu Chân-ngôn, Đà-La-Ni,
Niệm danh chư Phật cùng Bồ-Tát;
Sẽ được vô-lượng thắng công-đức,
Cầu thắng-nguyện gì đều thành-tựu.

Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu có địa chỉ tại số nhà 23 ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội là một địa điểm uy tín cung cấp các loại xâu chuỗi, tràng hạt Bồ Đề chất lượng và giá cả tốt nhất. Các sản phẩm ở đây đều được gia công lại bằng tay một cách tỉ mỉ và tâm huyết, với mong muốn mang đến những vòng tay, tràng hạt tốt nhất, giúp cho người sỡ hữu đạt được nhiều lợi ích nhất. Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm vòng tay, tràng hạt ở bên dưới. Để đặt hàng, bạn hãy gọi vào số điện thoại: 097.97.422.77 – Cư sĩ Phúc Thành.

 

TRÀNG HẠT PHẬT GIÁOXem tất cả sản phẩm

Tràng hạt Phật Giáo

Thạch Anh Tóc Vàng 108 Hạt 8 Li

4.200.000 VND
Hết hàng
600.000 VND
Hết hàng
Hết hàng
150.000 VND
Hết hàng
100.000 VND
Hết hàng
280.000 VND
Hết hàng

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi Bồ Đề Myanmar 108 hạt

180.000 VND
Hết hàng
Hết hàng
120.000 VND
-10%

Tràng hạt Phật Giáo

Chuỗi Ngọc Am 108 hạt 8 li

Original price was: 500.000 VND.Current price is: 450.000 VND.
-9%
Original price was: 550.000 VND.Current price is: 500.000 VND.
-9%

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi Kim Cang 108 hạt 10 li

Original price was: 550.000 VND.Current price is: 500.000 VND.
Hết hàng
280.000 VND

Trả lời