Bộ sưu tập Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Một tỉ-khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng, một tay [...]