Tây Phương Tam Thánh vàng cát cao 50 cm
Tây Phương Tam Thánh vàng cát cao 50 cm