Đế nến Dược Sư vàng, hồng

150.000 VND

Đế nến Dược Sư giúp thắp nến cúng dường, trang nghiêm ban thờ Phật, đặc biệt được sử dụng nhiều trong các pháp hội Dược Sư

Đế nến Dược Sư vàng, hồng