4 năng lực đối trị giúp thành tựu pháp tu Kim Cương Tát Đỏa

?4 NĂNG LỰC ĐỐI TRỊ GIÚP THÀNH TỰU PHÁP TU KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ?
———-
?Nếu chúng ta không hiểu được 4 năng lực đối trị thì việc thực hành pháp tu Kim Cương Tát Đỏa sẽ không có kết quả. Nếu không có 4 năng lực này hội đủ trong pháp tu Kim Cương Tát Đỏa thì việc thực hành cũng sẽ không có ý nghĩa.

4 năng lực đó là:
?1. Năng lực quy y;
?2. Năng lực hối hận;
?3. Năng lực tinh tấn thực hành, đây chính là phần nghi quỹ chính mà mình thực hành;
?4. Năng lực quyết tâm không tái phạm.

?1. Năng lực quy y

Ở đây chúng ta cần một đối tượng để thực hành sám hối. Trong pháp tu Đức Kim Cương Tát Đỏa, Thượng sư chính là hiện thân trong hình tướng một vị Phật. Có như vậy, chúng ta mới dám phát lộ tất cả những hành động xấu ác, những góc tối của đời sống. Nếu là…

http://daibaothapmandalataythien.org/4-nang-luc-doi-tri-giup-thanh-tuu-phap-tu-kim-cuong-tat-doa
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

4 năng lực đối trị giúp thành tựu pháp tu Kim Cương Tát Đỏa

4 năng lực đối trị giúp thành tựu pháp tu Kim Cương Tát Đỏa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “4 năng lực đối trị giúp thành tựu pháp tu Kim Cương Tát Đỏa

Trả lời