CÕI TỊNH ĐỘ CỦA CHƯ PHẬT Ở ĐÂU?…

?CÕI TỊNH ĐỘ CỦA CHƯ PHẬT Ở ĐÂU??
#Đạu_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Trong mười phương thế giới có hằng hà sa số chư Phật thì cũng có hằng hà sa số cõi Tịnh độ. Những chúng sinh nào được sinh về các cõi Tịnh độ đều do nhân duyên riêng và tại mỗi cõi đều có phương pháp tu hành riêng, phù hợp với từng căn cơ khác nhau của mỗi chúng sinh. Ai tu tập theo phương pháp của cõi nào cũng đều có thể tùy nguyện được vãng sinh ở cõi ấy.

?Riêng đối với thế giới Cực Lạc Tây phương, Đức Phật đặc biệt tán thán và giới thiệu một cách tường tận hơn cả vì chúng sinh ở cõi Sa Bà lòng tham dục quá nặng, đức tin quá yếu nên tâm chí loạn động. Nếu giới thiệu nhiều cõi Tịnh độ khác thì e khó thành tựu giải thoát bởi việc vãng sinh vào cõi Tịnh độ của các đức Phật khác là vô cùng khó khăn. Nhưng với đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, những chúng sinh phàm tình nhất chưa đạt được giác ngộ vẫn có thể vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài. Bởi vậy, cõi Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà được xem là dễ dàng tiếp cận nhất đối với tất cả chúng sinh trong cõi Sa bà này.

http://daibaothapmandalataythien.org/cau-sieu-de-huong-linh-ong-ba-tien-di-ve-dau


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời