Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự trên Đài Sen 1m4

10.000.000 VND

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự trên Đài Sen 1m4

10.000.000 VND