Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự trên Đài Sen 1m4