Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự trên Đài Sen 1m4

8.000.000 VND

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m4
Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự trên Đài Sen 1m4

8.000.000 VND