Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu 45 cm – Shop Hoa Vô Ưu

2.500.000 VND

Trong kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Bồ tát Chuẩn Đề có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh… 

Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu 50 cm
Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu 45 cm – Shop Hoa Vô Ưu