Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư 60 cm Có Hào Quang

22.200.000 VND

Vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư 60 cm Có Hào Quang
Bộ Tượng Thất Phật Dược Sư 60 cm Có Hào Quang