Tượng Phật Đản Sanh 55 cm

1.500.000 VND

Tượng Đức Phật đản sanh: ” Tay phải chỉ trời xanh, thượng cầu nhất thiết trí. Đất hồng tay kia chỉ, hạ phát tâm đại bi”

tượng Phật Đản sanh 60cm
Tượng Phật Đản Sanh 55 cm