Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 1m5 (Composite)

8.700.000 VND

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát có hạnh nguyện cao cả. Ngài thệ nguyện rằng khi nào địa ngục còn có người đau khổ, chưa được giải thoát thì Ngài sẽ còn là Bồ Tát, chưa thể đắc quả vị Phật. “Địa ngục vị không, Thệ bất thành Phật. Chúng sinh tận độ, Phương chứng bồ đề”.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 1m5
Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 1m5 (Composite)