Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng rất đẹp cao 70 cm

3.500.000 VND

Công năng, oai lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, vô cùng to lớn, bao trùm khắp Tam giới. Chuyên tâm trì niệm, tu tập, quy y theo ngài sẽ đạt được nhiều lợi ích.

Đối với cuộc sống hiện tại, thờ phụng Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp cho những nguyện ước lớn mau chóng thành hiện thực; nhận được trí huệ lớn, tiêu trừ tai nạn, tội chướng, bệnh tật và được quỷ thần hộ vệ.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng rất đẹp cao 70 cm