Bộ Tượng Dược Sư 50 cm đẹp (Composite)

5.900.000 VND

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc.

Giá thỉnh: 5 triệu 900k

Chất liệu: Composite

Tượng Dược Sư 40 cm đẹp
Bộ Tượng Dược Sư 50 cm đẹp (Composite)