Tượng Phật Dược Sư 7 màu cao 40cm Có Hào Quang

4.500.000 VNĐ

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc.

Tượng Phật Dược Sư 7 màu 40cm
Tượng Phật Dược Sư 7 màu cao 40cm Có Hào Quang

4.500.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556