️MỌI LỜI CẦU NGUYỆN ĐỀU ỨNG NGHIỆM TRONG NGÀY VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH️…

?☀️MỌI LỜI CẦU NGUYỆN ĐỀU ỨNG NGHIỆM TRONG NGÀY VÍA ĐỨC LIÊN HOA SINH?☀️
————-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Hôm nay là ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa, cũng là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh.

?Thượng sư Liên Hoa Sinh từng dạy rằng: “Thành tựu pháp thực hành của ta cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật, diện kiến ta cũng có nghĩa là con đang diện kiến hết thảy chư Như Lai”. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Tám bậc Trì Minh Vương hay Tám bậc Đại Thành tựu giả đều bất khả phân với Thượng sư Liên Hoa Sinh không sai biệt. Trong từng giây từng phút, hãy chí tâm trì tụng Bảy lời cầu nguyện lên Thượng sư Liên Hoa Sinh và thỉnh cầu Ngài ban gia trì thành tựu. Bạn sẽ tích lũy vô lượng công đức không chỉ trong một đời và trong vô số kiếp vị lai. Bạn hãy tin tưởng chắc chắn như vậy.

http://daibaothapmandalataythien.org/moi-loi-cau-nguyen-deu-ung-nghiem-trong-ngay-duc-lien-hoa-sinh


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời