BỒ TÁT ĐỊA TẠNG KHAI THỊ VỀ ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN…

?BỒ TÁT ĐỊA TẠNG KHAI THỊ VỀ ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN?

?Địa Tạng (Bồ tát), tiếng Phạn là Khất Thoa Để Bá Sa (Ksitigarbha), tiếng Hán gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng vương Bồ tát”. Địa Tạng Bồ tát trụ ở cung trời Đao Lợi (là cảnh trời thứ 2 trong 6 cõi trời của Dục giới trên đỉnh núi Tu Di cõi Diêm Phù Đề).

?Kinh Địa Tạng bản nguyện chép: Khi đức Phật Thích Ca lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh mẫu nghe, giữa chốn đại hội đủ hết thảy chư Phật, chư Bồ tát và các vị thánh chúng, Ngài ân cần phó chúc (dặn dò) cho Bồ tát Địa Tạng rằng: “Ta đem việc chúng sinh ở cõi trời và cõi người chưa thoát khỏi tam giới, lục đạo, còn bị ở trong nhà lửa, nhờ cậy ở Bồ tát đừng để cho chúng sinh ấy đày đọa trong mọi nơi ác đạo”. Kinh còn chép: Ở vào khoảng sau khi đức Thích Ca Mâu Ni diệt độ, mà đức Di Lặc chưa ra đời thì đức Bồ tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi nhân gian, cõi thiên giới và cõi địa ngục để cứu khổ cho chúng sinh. Bởi có lời phó chúc của Phật và lại có thần thông rất lớn nên Địa Tạng Bồ tát thường hay biến hiện lên xuống trong lục đạo để hóa độ chúng sinh.

?Quả bảo của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề?

?Giữa hội chúng, Ma Da Thánh Mẫu chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Ðịa Tạng Bồ tát: “Thánh giả! Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Ðề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào?”.

?Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đáp rằng: “Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhẫn đến bậc Thanh văn và Bích Chi Phật, v.v… cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu!”

?Ma Da Thánh Mẫu lại bạch cùng Bồ tát rằng: “Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Ðề chiêu cảm lấy ác đạo”. Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: “Thánh Mẫu! Trông mong ngài lóng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Ðề như dưới đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/ma-da-thanh-mau-thinh-van-bo-tat-dia-tang-ve-dia-nguc-vo-gian
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “BỒ TÁT ĐỊA TẠNG KHAI THỊ VỀ ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN…

Trả lời