Cha Mẹ – Nhất Thế Kỳ Quan

 Kỳ quan Cha, núi Thái Sơn gió hát
Kỳ quan Mẹ, biển Thái Bình sóng ca
Cho cháu con hưởng cuộc sống an hòa
Thì Cha Mẹ thỏa lòng khi tuổi hạc
Kỳ quan Cha, ngẩng cao đầu đĩnh đạc
Kỳ quan Mẹ, rào rạt đức yêu thương
Cho cháu con che chở mái Song Đường
Còn Cha Mẹ cuộc đời diễm phúc nhất
Kỳ quan Cha, đi tận cùng trời đất
Kỳ quan Mẹ, tìm khắp cõi trần gian
Không có gì đem so sánh đếm đong
Không có gì nhiệm mầu hơn Cha Mẹ
Còn Cha Mẹ là ta còn tất cả
Đổi trần gian không sánh bóng Mẹ hiền
Đổi không gian không sánh dáng Cha yêu
Chính Cha Mẹ nhiệm mầu thiêng liêng nhất
Mỗi khi khổ chỉ cần cầm tay Mẹ
Mỗi khi đau chỉ cần nắm tay Cha
Là đã có tất cả cõi Ta Bà
Cuốn sạch hết những gì đang thành bại
Bóng Song Đường nhiệm mầu bất khả thuyết
Bóng Từ Thân thiêng liêng bất luận bàn
Nên Mẹ Cha là Nhất Thế Kỳ Quan
Vi diệu nhất trong thiên hà đại địa
Trong Phật Giáo, Phật Quán Âm biểu tượng
Thiên Chúa Giáo, Ma-ri-a biểu trưng
Còn với tôi, Cha Mẹ, đấng vô cùng
Không Cha Mẹ cả Thái Hư vô nghĩa
Bởi nhân thế nói Kỳ Quan đẹp nhất
Nên lạm xưng Cha Mẹ chính Kỳ Quan
Chưa muốn nói Cha Mẹ là thượng tầng
Trên tất cả cõi Diêm Phù huyễn tượng
Không Cha Mẹ, là chúng sinh diệt tận
Không Cha Mẹ, cả trần thế cũng không
Cát bụi mịt mờ vô thỉ vô chung
Và huyễn hóa trả hư vô vũ trụ!!!
Ngày 04-8-2016
TNT Mặc Giang

Trả lời