BÀI THỨ 2: LƯỢC SỬ ÐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Khóa I: NHÂN THỪA [...]

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 – Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ [...]

BÀI THỨ 3: LƯỢC SỬ ÐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (tiếp theo) – PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Khóa I: NHÂN THỪA [...]