Tiễn năm cũ với 4 pháp quán hạnh làm phương tiện diệt tội

🌾TIỄN NĂM CŨ BẰNG 4 PHÁP QUÁN DIỆT TỘI🌾

🍂Năm cũ sắp qua đi, đây là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại những gì mình đã làm trong một năm vừa qua và rất thích hợp để sám hối tịnh hóa. Trong Kinh Từ bi thủy sám có dạy, khi thân tâm được yên tịnh, trong không bị phiền não dối gạt, ngoài không bị chướng nạn ngăn trở, chính là lúc sinh thiện diệt ác, chúng ta cần thực hành bốn món quán hạnh, để làm phương tiện dứt tội.

Bốn món quán hạnh đó là:
1) Quán sát nhân duyên,
2) Quán sát quả báo,
3) Quán sát thân mình,
4) Quán sát thân Như Lai

🍂Thứ nhất, quán sát nhân duyên: Biết mình có tội, do vô minh suy nghĩ xằng bậy, không sức chính quán, không biết tội lỗi xa lìa bạn tốt, xa lìa chư Phật, Bồ tát, theo dõi đường ma lối hiểm, như cá nuốt câu không biết tai họa, như tằm làm kén tự rằng buộc mình, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa tự thiêu đốt mình, do nhân duyên ấy không thể giải thoát…

http://daibaothapmandalataythien.org/tien-nam-cu-voi-4-phap-quan-hanh-lam-phuong-tien-diet-toi

Tiễn năm cũ với 4 pháp quán hạnh làm phương tiện diệt tội

Tiễn năm cũ với 4 pháp quán hạnh làm phương tiện diệt tội
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời