“Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại…

“Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại
Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng.
Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt
Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về”

~ Trích “37 Phẩm Bồ tát hạnh” ~

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org