Bồ tát Địa Tạng dạy cách cúng giỗ quyến thuộc quá vãng

🙏🙏🙏BỒ TÁT ĐỊA TẠNG DẠY CÁCH CÚNG GIỖ NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT🙏🙏🙏
———
📜Kinh Địa Tạng bản nguyện chép lời của Bồ Tát Địa Tạng như sau:

“… Thần hồn người chết khi chưa được thọ sinh, ở trong bốn mươi chín ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho họ.
✅Sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó.
✅Thời khi sắm sửa rồi, cùng trong lúc đương làm chớ có đem nước gạo, lá rau v.v… đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dùng cúng cho Phật cùng Tăng thời chẳng được ăn trước.
✅Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mảy phước nào cả.
Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dùng cúng cho Phật cùng Tăng, thời trong bảy phần công đức người chết hưởng được một phần.
✅Này ông Trưởng giả! Vì thế nên những chúng sinh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả”.

http://daibaothapmandalataythien.org/bo-tat-dia-tang-day-cach-cung-gio-quyen-thuoc-qua-vang

Bồ tát Địa Tạng dạy cách cúng giỗ quyến thuộc quá vãng

Bồ tát Địa Tạng dạy cách cúng giỗ quyến thuộc quá vãng
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời