CĂN NGUYÊN NGÀI XÁ LỢI PHẤT NHẬP NIẾT BÀN TRƯỚC PHẬT …

?CĂN NGUYÊN NGÀI XÁ LỢI PHẤT NHẬP NIẾT BÀN TRƯỚC PHẬT ?

☀️Khi biết đức Phật sắp vào Niết-bàn, tôn giả Xá-Lợi-Phất đã tận dụng khả năng thần thông trí huệ của mình giáo hóa vô số người phát tâm Bồ-đề tu học đạo giác ngộ, rồi chính tôn giả đến trước đại chúng nói lớn rằng: “Thưa chư đại chúng! Tôi không yên lòng nhìn thấy cảnh đức Như-Lai vào Niết-bàn”. Nói xong, tôn giả Xá-Lợi-Phất bay lên hư không dùng lửa thần thông tự thiêu đốt mình, làm sáng rực cả bầu trời mà vào Niết-bàn.?

☀️Trước cảnh tượng lạ lùng khiến cho đại chúng ai nấy đều xúc động bàng hoàng thương tiếc, trầm lặng nhìn nhau, lắc đầu não ruột thầm than. Để giải tỏa không khí yên lặng nặng nề bao trùm nỗi hoài nghi trong lòng đại chúng, tôn giả A-Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước pháp tòa đảnh lễ đức Phật rồi kính cẩn thưa: “Bạch đức Thế-Tôn! Tại sao tôn giả Xá-Lợi-Phất lại vội vàng dùng lửa thần thông nhập diệt trước đức Thế-Tôn, việc làm khiến cho đại chúng đều sửng sốt xót xa thương tiếc như vậy? Cúi mong đức Thế-Tôn rủ lòng thương xót, vì giải tỏa sự nghi ngờ của đại chúng và chúng sanh đời sau mà giảng nói cho”.?

☀️Đức Phật dạy rằng: “Này A-Nan! Chẳng những chỉ ngày nay Xá-Lợi-Phất nhập diệt trước khi Như-Lai vào Niết-bàn đâu, mà nhiều kiếp về trước ông ấy cũng đã làm như vậy rồi”.?

☀️A-Nan thưa: “Bạch đức Thế-Tôn! Trong những kiếp quá khứa tôn giả Xá-Lợi-Phất cũng đã từng làm như thế, vậy việc ấy ý nghĩa như thế nào? Cúi xin đức Thế-Tôn rủ lòng từ bi giảng nói những nguyên nhân sâu xa đó để cho Đại-chúng dứt mối nghi ngờ”.?

☀️Đức Phật bảo A-Nan rằng: “Này A-Nan! Ông hãy lắng nghe cho kỹ,…

https://shophoavouu.com/xa-loi-phat-nhap-niet-ban-truoc-phat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “CĂN NGUYÊN NGÀI XÁ LỢI PHẤT NHẬP NIẾT BÀN TRƯỚC PHẬT …

Trả lời