Đức Phật chuyển Pháp luân – Điều kỳ diệu nhất chưa từng có trong cõi người

🌈Hôm nay là ngày mùng 4/6 theo lịch Kim Cương thừa, tiếng Tạng là ngày Choekor Duechen hay chính là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển Pháp luân lần đầu tiên. 🌈
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Hết thảy mười hai công hạnh của Đức Phật siêu việt không thể nghĩ bàn, song quan trọng hơn hết vẫn là Công hạnh Chuyển bánh xe Pháp. Đây được coi là “Công hạnh Tối thượng” bởi nương vào giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng, chúng sinh có thể được giải thoát. Nếu Đức Phật không giảng Tứ Diệu Đế trong lần thuyết pháp đầu tiên, sẽ không thể có các vị A La Hán (người đã thực hành và tự thân giải thoát), càng không thể có các Bồ Tát (bậc giác ngộ vì lợi ích chúng sinh).

🌿Những công đức và phẩm hạnh giác ngộ chỉ có thể tích lũy được nhờ nỗ lực tự thân suy ngẫm và thực hành giáo pháp. Bởi vậy học Phật pháp là bước đầu tiên trên hành trình tìm cầu giác ngộ. Đức Phật đã khai thị bài pháp đầu tiên cho năm vị tăng khổ hạnh: Anjanata Kaudinya, Ashvajit, Vaspa, Mahanama, and Bradrika (Kiều trần Như, Bạc Đề, Thập Lực, Ma Ha Nam, và Ác Bệ). Nhờ nhất tâm thực hành theo lời Phật dạy, họ đều đạt quả vị A La Hán và trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật, được trực tiếp thụ nhận “Bài Pháp đầu tiên” tại Vườn Nai ở Sarnath, trong vùng Varanasi, từ cách đây hơn 2.600 năm.

🌿Sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ toàn hảo qua việc thực hành trung đạo, Ngài muốn bố thí bài pháp đầu tiên cho năm vị đồng tu khổ hạnh. Ngài đến Varanasi và tìm thấy họ. Khi họ biết tin Đức Phật sẽ đến gặp, họ quy định với nhau rằng sẽ không dành cho Ngài bất cứ sự kính trọng nào, không cúng dàng bất cứ thứ gì cũng như…

http://daibaothapmandalataythien.org/duc-phat-chuyen-phap-luan-lan-thu-nhat-dieu-ky-dieu-nhat-chua-tung-co-trong-coi-nguoi

Đức Phật chuyển Pháp luân – Điều kỳ diệu nhất chưa từng có trong cõi người

Đức Phật chuyển Pháp luân – Điều kỳ diệu nhất chưa từng có trong cõi người
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời