Oai lực Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

🙏 OAI LỰC PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU – NAMGYALMA🙏
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

Trong Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Đức Phật có dạy:

✅1. Nếu có chúng sinh nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng, không ai cứu hộ, nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến thì tất cả tội nghiệp, chướng nạn đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

✅2. Nếu kẻ nào tuy chưa trì tụng, mà chỉ nghe âm thanh của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức liền thành hạt giống Phật. Ví như một chút kim cang rớt xuống đất, tất lần lượt xuyên lọt đến nơi bản tế mới dừng, đất tuy dày không thể làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi đã lọt vào tai, liền huân tập khiến cho lần lần thành quả chính giác, phiền não tuy nặng cũng không thể ngăn che. Dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất, mà còn nương sức thần chú lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật.
….

Xin mời Quý vị xem tiếp tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/oai-luc-phat-dinh-ton-thang-da-ra-ni

Oai lực Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Oai lực Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời