Tây Phương Tam Thánh Sơn Vẽ Màu Đẹp 50 cm

2.900.000 VND

Chúng ta thờ tượng Tây Phương Tam Thánh là mỗi ngày đều mong muốn thực hành theo tâm Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm, học tập Trí Tuệ và Ý Chí của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thực tiễn 48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày, tịnh hoá thân tâm, để tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Tây Phương Tam Thánh Sơn Vẽ Màu Đẹp 50 cm
Tây Phương Tam Thánh Sơn Vẽ Màu Đẹp 50 cm