Thần Chú Dược Sư – Tiêu Trừ Tâm Bệnh Và Thân Bệnh

1. Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly là một trong những thần chú Phật giáo được dùng rất nhiều trong việc chữa bệnh, thiền định và trị liệu…

Thần Chú Dược Sư: Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

2. Ý Nghĩa Thần Chú Phật Dược Sư:

Nguyện cho chúng sinh bị bệnh, nhanh chóng được giải thoát khỏi bệnh tật. Và có thể tất cả các bệnh tật của chúng sinh không bao giờ nảy sinh nữa.

Đức Phật Dược Sư nổi tiếng không chỉ vì chữa bệnh mà còn khả năng tịnh hóa những nghiệp xấu trong quá khứ, khả năng của Phật giúp đỡ chúng ta trên con đường dẫn đến sự giác ngộ.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

3. Lợi Ích Khi Niệm Thần Chú Phật Dược Sư:

Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ. Đọc thần chú để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta, để chúng ta có thể hiện thực con đường có trong thần chú. Nó thiết lập sự ban phước của toàn bộ con đường trong trái tim chúng ta.

Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.
Chúc quý vị đạo hữu thường tinh tấn!

Trả lời