VÌ SAO PHẢI TRÌ GIỮ CÁC NGÀY TRAI HÀNG THÁNG?…

🍂VÌ SAO PHẢI TRÌ GIỮ CÁC NGÀY TRAI HÀNG THÁNG?🍂
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍁Theo kinh Tứ Thiên Vương thì vào những ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tháng thiếu 28, 29, Tứ Thiên Vương xem xét việc lành dữ của nhân gian, và các ác quỷ cũng rình rập chờ người làm ác để gia hại. Nên trong mấy ngày ấy, mọi người cần phải giữ gìn ba nghiệp không nên làm ác. Thêm vào đó, nếu kẻ nào biết trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu phúc, sẽ được tránh khỏi nạn tai, tăng phần phúc huệ.

🍁Luận Trí Ðộ nói: “Tại sao trong sáu ngày trai, cần phải thọ tám giới và tu phúc? Bởi vào các ngày ấy ác quỷ rình theo người muốn gia hại, gây những việc tật bệnh hung suy. Vì thế nên thuở kiếp sơ, trong mấy ngày đó, thánh nhân dạy người trì trai, tu phúc, làm lành”. Nhưng cách trì trai khi xưa chỉ lấy trọn ngày không ăn, gọi là trai. Ðến khi Phật ra đời, chế lại cho thọ Bát quan trai giới trong một ngày đêm, và lấy quá ngọ không ăn làm trai. Ðức Thế Tôn đã dạy: “Nên như chư Phật, thọ trì tám giới và không ăn quá ngọ trong một ngày đêm. Công đức ấy sẽ đưa người mau đến Niết bàn!”.

http://daibaothapmandalataythien.org/tai-sao-phai-tri-giu-cac-ngay-trai-hang-thang
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời