Tiền thân Đức Phật A Di Đà và công đức thành tựu trang nghiêm cõi Cực Lạc

TIỀN THÂN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ ĐẠI NGUYỆN VĨ ĐẠI CỦA NGÀI
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Đức Phật Thích Ca luôn ân cần khuyên chúng ta cầu vãng sinh Tây Phương Cực lạc. Chẳng những một đức Thích Ca ở cõi Ta Bà mà đông tây nam bắc trên dưới mười phương, hằng hà sa thế giới, mỗi thế giới đều có Phật, tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang minh, nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh ngươi nên tin Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ bàn. Ai nấy tịnh tín, chí tâm hồi hướng căn lành đều có thể cầu về An Lạc”.

💠Một hôm, bỗng nét mặt đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rạng rỡ như khối vàng rực sáng. Tôn giả Anan hầu cận ngạc nhiên vội vàng thưa hỏi nguyên do.

– Lành thay! Lành thay, lời hỏi công đức vô lượng. Tương lai hàm linh nhân câu hỏi này mà được giải thoát. Bởi vì ta đang nghĩ về quá khứ lâu xa, thời đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Có đại quốc vương nghe pháp vui mừng, xuất gia tu hạnh Samôn, hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Lập nguyện tạo một cảnh giới thù thắng. Hào quang tiếp dẫn sáu nẻo luân hồi về hưởng bình an, tiến tu vô thượng Bồ-đề. Quyết định suốt đời vị lai đưa chúng sinh về cảnh Phật.

💠Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai biết người cao minh, liền vì nói 210 ức cõi Phật, giúp thần lực cho thấy các cõi ấy. Thời pháp trải ngàn ức năm. Rồi lại trải 5 kiếp suy tư, Pháp Tạng Tỳ kheo thông đạt rõ ràng phải tu những hạnh thanh tịnh thế nào để trang nghiêm cõi An Lạc của mình.

Đức Phật khuyên: “Lành thay! Nay thật phải lúc, ông nên tác bạch, đại chúng chứng minh”.

💠Pháp Tạng Tỳ kheo phát 48 đại nguyện. Nguyện nào cũng nhấn mạnh nếu không viên mãn quyết không thành Phật.

💠Nguyện thành Phật hiệu A Di Đà (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Biên Công Đức). Chúng sinh chỉ cần niệm 10 lần danh hiệu, chí tâm hồi hướng, quyết định vãng sinh duy trừ ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp

http://daibaothapmandalataythien.org/su-tich-duc-phat-di-da

Tiền thân Đức Phật A Di Đà và công đức thành tựu trang nghiêm cõi Cực Lạc

Tiền thân Đức Phật A Di Đà và công đức thành tựu trang nghiêm cõi Cực Lạc
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời