25 thoughts on “Tu là để chuyển thân, tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở, thiện tâm thiện nghiệp….

Trả lời