‼️Hôm nay là ngày vía của Đức Phật A Di Đà (Sangay Nangwa Thaye)‼️…

‼️Hôm nay là ngày vía của Đức Phật A Di Đà (Sangay Nangwa Thaye)‼️
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🎯Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng trong 2.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục hàn băng.

🎯Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

🌱Chủng tử tự: SHRI
🌱Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI

‼️Hãy cùng tu tập và tích luỹ công đức vào ngày này, cùng thực hành thiện hạnh (phóng sinh, ăn chay, tụng kinh, cúng dường,…) đồng thời hồi hướng tới hết thảy chúng hữu tình, mong nguyện tất cả chúng sinh đều được Đức A Di Đà thọ ký.

Namo A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Nghi quỹ tu trì Đức Phật A Di Đà:
http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-di-da-0

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời