️CÚNG DƯỜNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN PHƯỚC BÁO?️…

☀️CÚNG DƯỜNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN PHƯỚC BÁO?☀️
————-

?Đức Phật đã từng dậy Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát và đại chúng cách cúng dường được vô lượng vô biên công đức sau khi Đức Phật diệt độ như sau:

⭐️”Sau khi Ta diệt độ
Xá-lợi muốn cúng dường
Thì hãy xây dựng tháp
Và đặt tượng Như Lai

⭐️Tại nơi tượng tháp kia
Tô vẽ Pháp đàn tràng
Dùng muôn loại hương hoa
Rải lên ở trên đó

⭐️Lấy nước thơm tịnh diệu
Tắm gội vào tượng Phật
Các ẩm thực thượng vị
Mang hết dâng cúng dường

⭐️Tán thán Phật công đức
Vô lượng chẳng nghĩ bàn
Phương tiện trí thần thông
Sẽ mau qua bờ kia

⭐️Chứng đắc thân kim cang
Đầy đủ ba hai tướng
Với tám mươi vẻ đẹp
Cứu độ các chúng sinh”

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “️CÚNG DƯỜNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN PHƯỚC BÁO?️…

Trả lời