️VÌ SAO TU SÁM HỐI KHÔNG THỂ THIẾU THỰC HÀNH THIỆN HẠNH?️…

☀️VÌ SAO TU SÁM HỐI KHÔNG THỂ THIẾU THỰC HÀNH THIỆN HẠNH?☀️
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

“?Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo rằng:

– Tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi người mà thọ lấy quả báo của nó; như vậy, không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ.

?Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Nghĩa là, nếu có người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Ví như có người đem một lạng muối bỏ vào một chút nước, các ngươi nghĩ sao, một lạng muối đó có thể làm cho một ít nước mặn đi không thể uống được chăng?…”

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-thuc-hanh-thien-hanh-khong-thieu-trong-phap-tu-sam-hoi
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “️VÌ SAO TU SÁM HỐI KHÔNG THỂ THIẾU THỰC HÀNH THIỆN HẠNH?️…

Trả lời