LỜI THỆ NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA VỊ PHẬT QUYỀN UY NHẤT…

??LỜI THỆ NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA VỊ PHẬT QUYỀN UY NHẤT??
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Trong quá khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim Cương Tát Đỏa từng phát lời thệ nguyện như sau:

?”Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”.?

http://daibaothapmandalataythien.org/loi-nguyen-cua-duc-kim-cuong-tat-doa-vi-phat-quyen-uy-nhat

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

11 thoughts on “LỜI THỆ NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA VỊ PHẬT QUYỀN UY NHẤT…

  1. Minh Sơn says:

    NAM MÔ KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ PHẬT xin nguyện cho tất cả nghiệp chướng của con và chúng sinh đều được sớm tiêu trừ, con đường tu tập được thuận lợi nhanh chóng đến chứng quả Giác Ngộ Vô Thượng Bồ Đề

Trả lời