10 DẤU HIỆU THÀNH TỰU TÂM LINH…

10 DẤU HIỆU THÀNH TỰU TÂM LINH
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Sau đây là lời huấn thị của Đức Liên Hoa Sinh về những phẩm chất và dấu hiệu thành tựu tâm linh đối với các hành giả thực hành Pháp:

✅1. Nếu có thể chiến thắng tư tưởng phân tán vọng động, đó là dấu hiệu đã nhận biết trạng thái tự nhiên của tính giác.
✅2. Nếu trí tuệ hiển lộ không thiên chấp, đó là dấu hiệu những giáo huấn khẩu truyền đã có hiệu quả.
✅3. Nếu thấy biết bậc Thầy của mình là Phật, đó là dấu hiệu của tâm chí thành phát khởi.
✅4. Nếu đón nhận được sự gia trì không trở ngại, đó là dấu hiệu có sự kết nối với dòng Truyền thừa của các bậc Thành tựu giả không gián đoạn.
✅5. Nếu cảm thấy không mệt mỏi dù thực hành suốt ngày đêm, đó cấp độ thực hành đạt đến điểm then chốt của tâm và khí..

http://daibaothapmandalataythien.org/10-dau-hieu-thanh-tuu-tam-linh-theo-loi-day-cua-duc-lien-hoa-sinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời