32 Ứng thân linh cảm nhiệm màu của Đức Phật Quan Âm

☀️32 ỨNG THÂN NHIỆM MÀU CỦA ĐỨC QUAN THẾ ÂM☀️
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Bạch Đức Thế Tôn!
Nếu các vị Bồ-tát vào tam-ma-địa, tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, thì tôi hiện ra #thân_Phật, vì quí vị ấy mà nói pháp, khiến được giải thoát.

🌿Nếu các hàng Hữu học thích ở một mình nơi tịch tĩnh, cầu trí tuệ nhiệm mầu, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện #thân_Độc_giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

🌿Nếu các hàng Hữu học đoạn dứt mười hai nhân duyên, hiển lộ lí tánh vô sinh, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện #thân_Duyên_giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

🌿Nếu các hàng Hữu học…

http://daibaothapmandalataythien.org/32-ung-nhiem-mau-cua-duc-phat-quan-am
———————————————
#Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm: Từ ngày 16/03 đến 18/03/2018
📍 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc

📅 Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri

32 Ứng thân linh cảm nhiệm màu của Đức Phật Quan Âm

32 Ứng thân linh cảm nhiệm màu của Đức Phật Quan Âm
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời