BÀI CẦU NGUYỆN BÁT ĐẠI CÁT TƯỜNG THÙ THẮNG…

?BÀI CẦU NGUYỆN BÁT ĐẠI CÁT TƯỜNG THÙ THẮNG?

?Bài Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường là một bài chư kinh nhật tụng thù thắng của truyền thống Kim Cương Thừa. Kinh điển dạy rằng hành giả trì tụng bài này khi tỉnh dậy liền được thành tựu, nằm niệm kinh này thấy mộng lành, ra khỏi cửa trì niệm thời thắng lợi, niệm kinh này việc gì cũng thành công. Thường nhớ niệm tăng phúc lộc thọ, viên mãn an lạc như sở nguyện, trừ nghiệp chướng để đạt nhân thiên, cho đến khi đắc định thù thắng.

?Việc triệu thỉnh và cầu nguyện hướng về chư Phật, Bồ tát và chư Thượng sư Truyền thừa giác ngộ là một trong những phương tiện thiện xảo của Kim Cương thừa. Qua việc triệu thỉnh và trì niệm hồng danh, bạn đang kết nối với chư Phật, Bồ tát, những bậc thượng sư siêu việt đã viên mãn các Ba la mật, chứng đạt giác ngộ để lợi ích và ban trải năng lực gia trì tới vô lượng hữu tình. Tiểu sử và công hạnh của các Ngài là câu chuyện nhiệm mầu và bài pháp vĩ đại về hạnh xả ly, vô chấp, nhẫn nhục và niềm hỷ lạc…, chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bao trùm khắp pháp giới.

http://daibaothapmandalataythien.org/cau-nguyen-bat-dai-cat-tuong-thu-thang-trong-ngay-dau-nam-moi


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

15 thoughts on “BÀI CẦU NGUYỆN BÁT ĐẠI CÁT TƯỜNG THÙ THẮNG…

Trả lời