BỂ TAM MUỘI DA GIỚI VÌ PHÂN BIỆT ĐẠI THỪA VÀ KIM CƯƠNG THỪA…

?BỂ TAM MUỘI DA GIỚI VÌ PHÂN BIỆT ĐẠI THỪA VÀ KIM CƯƠNG THỪA?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đại thừa và Kim Cương thừa không có gì khác biệt, mà khác biệt duy nhất đó là trong Đại thừa bạn bắt đầu với Chân lý tương đối. Chẳng hạn trong Sáu Ba la mật thì năm Ba la mật đầu tiên thuộc về Chân lý tương đối và Ba la mật cuối cùng là Chân lý tuyệt đối hay Trí tuệ. Như vậy bạn khởi sự với Chân lý tương đối và dần dần tiến đến Bát nhã ba la mật. Còn Kim Cương thừa vốn dành cho những hành giả ở cấp độ cao hơn, do đó Kim Cương thừa khởi đầu với pháp Bát nhã ba la mật.

Trong Tâm kinh Bát nhã có dạy rằng: trong tự tính chân không không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp… Bởi vậy, khi bước vào thực hành Kim Cương thừa, bạn cần quán tưởng sắc tướng của Đức Phật không phải thân làm từ máu và thịt mà trong sắc thân cầu vồng, giống như sự phản chiếu của bóng trăng dưới nước, có nghĩa là tồn tại đó mà lại không tồn tại, ngay khi bạn quán chiếu như thế tức là bạn đang thực hành pháp Bát nhã ba la mật.

Tuy vậy, trong Đại thừa, Tâm kinh Bát nhã ba la mật cũng không dành cho những người mới bắt đầu. Đối với những hành giả sơ cơ, họ được tu học về Nghiệp, Bồ đề tâm và các Ba la mật tương đối. Quan kiến Kim Cương thừa cho rằng…

http://daibaothapmandalataythien.org/be-gioi-nguyen-tam-muoi-da-khi-phan-biet-dai-thua-va-kim-cuong-thua
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời