PHÁT NGUYỆN THỰC HÀNH THEO HẠNH NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM…

?PHÁT NGUYỆN THỰC HÀNH THEO HẠNH NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?OM MANI PADME HUNG

Con nguyện đời đời vô số kiếp
Thực hành theo hạnh nguyện Quan Âm
Độ thoát chúng sinh khỏi ác trược
Lục tự Đại minh vang mười phương

?OM MANI PADME HUNG

Nương lực cầu nguyện Bậc Trí Tôn
Hết thảy chúng sinh, con điều phục
Tin sâu nhân quả, chăm hành thiện
Nguyện hiểu Phật pháp cùng lợi sinh.

http://daibaothapmandalataythien.org/phat-nguyen-thuc-hanh-va-hoi-huong-theo-hanh-nguyen-duc-quan-am


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời