Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường khởi đầu năm mới thành tựu mọi việc…

?Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường khởi đầu năm mới thành tựu mọi việc?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Bài Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường là một bài chư kinh nhật tụng thù thắng của truyền thống Kim Cương Thừa. Kinh điển dạy rằng hành giả trì tụng bài này khi tỉnh dậy liền được thành tựu, nằm niệm kinh này thấy mộng lành, ra khỏi cửa trì niệm thời thắng lợi, niệm kinh này việc gì cũng thành công. Thường nhớ niệm tăng phúc lộc thọ, viên mãn an lạc như sở nguyện, trừ nghiệp chướng để đạt nhân thiên, cho đến khi đắc định thù thắng.

?Nhân ngày đầu năm mới 2018, Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng gửi tới Quý vị Bài Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường thù thắng vì lợi ích của mọi hành giả thực hành Bồ đề tâm, kèm theo phần âm thanh trì tụng từ kim khẩu của Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ mang tới vô lượng ân đức gia trì và thành tựu thế và xuất thế gian cho bạn!

?Mong nguyện bình an, cát tường, thành tựu đến với bạn cùng hết thảy pháp giới quần sinh. Nguyện cầu năng lực của Tình yêu thương và Trí tuệ trở thành cội nguồn của mọi thành công và chân hạnh phúc!

http://daibaothapmandalataythien.org/cau-nguyen-bat-dai-cat-tuong-thu-thang-trong-ngay-dau-nam-moi


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

10 thoughts on “Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường khởi đầu năm mới thành tựu mọi việc…

Trả lời