Công năng hoạt động của 8 thức và diệu dụng khi chứng quả vị Phật

DIỆU DỤNG CỦA 8 THỨC KHI CHỨNG QUẢ VỊ PHẬT
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Sáu thức đầu

Sáu thức đầu (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý) được sinh ra là nhờ sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nhãn căn tiếp xúc với sắc sinh ra nhãn thức – nghĩa là cái biết của mắt; nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh sinh ra nhĩ thức – tức là cái biết của tai; lưỡi tiếp xúc với vị sinh ra thiệt thức – nghĩa là cái biết của lưỡi; mũi ngửi mùi hương sinh ra tị thức – cái biết của mũi; thân giác xúc sinh ra thân thức – cái biết của thân; Ý thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh.

Khi chứng quả vị Phật, 5 thức đầu – nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân – chuyển làm “Thành sở tác trí”. Lúc bấy giờ nó có diệu dụng hoá hiện ra 3 loại thân để giáo hoá và dứt trừ các khổ sinh tử luân hồi cho chúng sinh. Còn ý thức chuyển thành “Diệu quan sát trí” và có diệu dụng chiếu soi căn cơ của chúng sinh trong Đại thiên thế giới, rồi tùy cơ thuyết pháp hoá độ hàm linh…

http://daibaothapmandalataythien.org/cong-nang-hoat-dong-cua-8-thuc-va-dieu-dung-khi-chung-qua-vi-phat

Công năng hoạt động của 8 thức và diệu dụng khi chứng quả vị Phật

Công năng hoạt động của 8 thức và diệu dụng khi chứng quả vị Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời