Đời sống an vui không thể nghĩ bàn nếu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

8 ĐIỀU VUI SƯỚNG NƠI TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC A DI ĐÀ
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Nơi chốn Cực Lạc trang nghiêm ấy, có đầy đủ tất cả 8 điều vui sướng Niết Bàn (gọi là bát lạc):
➡️(1) hóa sinh từ hoa sen tinh khiết,
➡️(2) trẻ mãi không già,
➡️(3) không bao giờ bị ốm đau,
➡️(4) sống lâu vô cùng,
➡️(5) tùy ý toại nguyện mọi y thực,
➡️(6) có thần thông tới lui khắp các cõi Phật không ngăn ngại,
➡️(7) gần gũi bạn lành, cùng chung chí hướng với người tốt,
➡️(8) thân tâm thanh tịnh và an lạc.

🌿Nơi Cực Lạc thế giới, người từ hoa sen báu sinh ra, thời là không “sinh khổ”. Thân kim cương luôn khương kiện trẻ đẹp, thời là không “lão khổ”, và không “bệnh khổ”. Thọ mạng vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không “tử khổ”. Không cha mẹ vợ con, thời là không “ái biệt ly khổ”. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không “oán tắng hội khổ”. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không “cầu bất đắc khổ”. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không “ngũ ấm xí thạnh khổ”.

http://daibaothapmandalataythien.org/doi-song-vui-khong-nghi-ban-neu-duoc-sinh-ve-coi-tay-phuong-cuc-lac

Đời sống an vui không thể nghĩ bàn nếu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

Đời sống an vui không thể nghĩ bàn nếu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời