KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ…

?KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Kính lễ Vô lượng Quang Phật nan tư nghì!
Bên phải: Đại Bi Quán Thế Âm
Bên trái: Đại Lực Đại Thế Chí
Vô lượng Phật, Bồ tát vi nhiễu
Chỉ có diệu lạc không bệnh khổ
Chính là miền Cực lạc vô biên.

?Xin nguyện cầu ngay lúc mệnh chung
Sát na trực sinh Cực lạc quốc
Vừa sinh liền được thấy Từ tôn
Con nay phát nguyện như vậy rồi
Nguyện cầu chư Phật cùng Bồ tát
Gia trì con thành tựu vô ngại

TEDYATHA PENTSA DrIYA AHWA BODHA NAYA SOHA/

?Chư Phật, Bồ tát hộ niệm con
Tư lương viên mãn con tùy hỷ
Ba đời công đức con tích luỹ
Tất cúng dàng Tam Bảo Thế Tôn

?Nguyện xin Phật pháp mãi hưng long
Thiện nghiệp hồi hướng khắp hữu tình
Nguyện các chúng sinh thành Phật đạo
Chứa nhóm tất cả các thiện căn

?Duy nguyện tự tâm được thành thục
Hai chướng thanh tịnh mãn tư lương
Trường thọ không bệnh tăng chứng ngộ
Nguyện con sinh lên ngôi Thập địa.

?Nguyện con khi gặp lúc mệnh chung
Trong sát na liền sinh cảnh An lạc
Sinh rồi hoa nở liền tỏ ngộ
Tức thân sát na liền thành Phật
Chứng ngộ thần thông chẳng nghĩ bàn
Nương nguyện lực trở lại độ quần sinh.
Nơi quốc độ tịnh thanh Cực lạc
Chính là chốn Phật Vô Lượng Quang

?Con xin nguyện vãng sinh Tịnh độ
Nguyện được sinh về Vô Thượng giới.

~ Trích ấn phẩm “Mật pháp Nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền thừa Drukpa”


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

25 thoughts on “KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ…

Trả lời