Mục đích sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc là gì?

MỤC ĐÍCH SINH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ GÌ?
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Tây Phương Cực Lạc thế giới là trường học, vãng sinh đến nơi đó không vì việc khác mà là để tu học, trau dồi trí tuệ đức năng của mình cho viên mãn, sau đó quay về giúp đỡ những chúng sinh bị khổ nạn.

☸️Tôn chỉ của Tây Phương Cực Lạc thế giới là tập huấn chúng sinh trong cõi nước của Đức A Di Đà thành Phật và Bồ Tát. Khi đã tập huấn viên mãn, các vị Phật và Bồ Tát phải đến mười phương thế giới để độ hóa chúng sinh, không phải ở Tây Phương để hưởng lạc. Cho nên, cầu vãng sinh Tịnh độ không mang tính tiêu cực, Tây Phương thế giới cũng quyết không phải là nơi để mình tu tập cho riêng bản thân mình.

☸️Chư Thánh chúng nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có một việc làm: làm thầy giáo hoặc là làm học sinh, ngoài việc đó ra không có việc khác. Giảng pháp là thầy giáo, nghe pháp là học sinh. Đây mới hiểu rõ Tịnh độ thật sự thù thắng. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không có…

http://daibaothapmandalataythien.org/muc-dich-sinh-ve-coi-tay-phuong-cuc-lac-la-gi

Mục đích sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc là gì?

Mục đích sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc là gì?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời