MUỐN TỊNH HOÁ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KHẨU? HÃY TU CHÂN NGÔN VĂN THÙ…

✨?MUỐN TỊNH HOÁ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KHẨU? HÃY TU CHÂN NGÔN VĂN THÙ?✨

?Đức Phật Trí Tuệ Văn Thù là một bậc Cổ Phật danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả chư Bồ tát.

?Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu.

?Chủng tử tự: DHI
?Tâm chân ngôn: OM AH RA PA TSA NA DHI

?Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu “Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Trí Tuệ Văn Thù” và Audio Nghi quỹ do Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Bảo Tâm trì tụng.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-tri-tue-van-thu

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

14 thoughts on “MUỐN TỊNH HOÁ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KHẨU? HÃY TU CHÂN NGÔN VĂN THÙ…

Trả lời