Pháp tu mở đầu Ngondro – Nền tảng thành tựu mọi pháp tu

🍁PHÁP TU MỞ ĐẦU NGONDRO – NỀN TẢNG THÀNH TỰU MỌI PHÁP TU🍁
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Đã có nhiều bậc Thầy thực hành pháp tu Ngondro này và các Ngài đã chứng ngộ bản chất tâm ngay trong pháp tu mở đầu. Với các hành giả sơ cơ mới nhập môn thì việc thực hành pháp tu này ba, bốn hoặc nhiều lần có tính bắt buộc trước khi được phép đi tiếp đến các thực hành cao cấp hơn.

🍂Mỗi lần thực hành Ngondro phải bao gồm đầy đủ cả bốn phần là: lễ lạy, tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa, cúng dàng Mandala, Thượng sư tương ưng pháp Guru Yoga. Sau khi hoàn tất Ngondro, bước tiếp theo là bạn đi vào thực hành Đại thủ ấn hay Tính không. Trong Đại thừa, người ta nói rằng nếu muốn giác ngộ Bồ đề tâm tuyệt đối, bạn phải làm hài lòng tất cả chư Phật bằng việc tích lũy công đức, tịnh hóa bản thân, như thế sau đó bạn có thể sẽ chứng ngộ Bồ đề tâm tuyệt đối. Cũng như vậy, trước khi thấu hiểu bản chất chân thực của tâm, bạn phải thực hành tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa và thực hành Thượng sư tương ưng pháp Guru Yoga để thụ nhận dòng ân phúc gia trì từ Truyền thừa không gián đoạn. Chỉ khi đó bạn mới sẵn sàng để thụ nhận giáo pháp Đại thủ ấn, nếu không thì tâm bạn sẽ không ổn định. Trong truyền thống Drukpa, sau khi thực hành Ngondro ba hoặc bốn lần, bạn sẽ được phép đi lên các thứ lớp tiếp theo của Kim Cương thừa như bước thiền định tự tính trong Đại thủ ấn.

http://daibaothapmandalataythien.org/phap-tu-mo-dau-ngondro-nen-tang-thanh-tuu-moi-phap-tu

Pháp tu mở đầu Ngondro – Nền tảng thành tựu mọi pháp tu

Pháp tu mở đầu Ngondro – Nền tảng thành tựu mọi pháp tu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời