PHẬT DẠY ĐỨC CA DIẾP PHÂN BIỆT CHÍNH, TÀ…

✨PHẬT DẠY ĐỨC CA DIẾP PHÂN BIỆT CHÍNH, TÀ✨
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍃Ca-Diếp Bồ Tát thưa: “Bạch Thế-Tôn! Như lời Phật dạy có bốn thứ ma. Nay con phải làm thế nào để phân biệt là lời của Phật, là lời của Ma. Có những chúng sinh chạy theo hạnh Ma, cũng có nhiều người thuận theo lời Phật dạy. Phải làm thế nào để biết rành hai mạng ấy?”.

🍃Phật dạy: “Này Ca-Diếp! Sau khi Như-Lai vào Niết-bàn 700 năm, ma Ba Tuần sẽ ngăn trở và làm hư hại chính pháp. Ví như thợ săn thân mặc pháp y, cũng vậy, Ma vương Ba Tuần giả hình Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-Ba-Tắc, Ưu- Bà- Di. Nó cũng hóa làm thân Tư-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm, A-La- Hán và hoá làm hình Phật. Ma Vương đem thân hữu lậu hoá làm thân vô lậu để làm hư hại chính pháp….

http://daibaothapmandalataythien.org/duc-phat-day-ca-diep-bo-tat-phan-biet-chinh-ta


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời