Tượng Mục Kiền Liên Bồ Tát 70 cm

3.000.000 VND

Tôn Giả Mục Kiền Liên là một trong những đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người được tôn xưng là đệ nhất thần thông. Trong hàng Thánh chúng thì Ngài Mục Kiền Liên chỉ đứng sau tôn giả Xá Lợi Phất. Các câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên rất nhiều. Tuy nhiên, câu chuyện Ngài cứu mẹ là câu chuyện được lưu truyền nhiều nhất và được đời sau ghi nhớ nhất. Vì vậy, Ngài còn được biết đến với danh xưng Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Tượng Mục Kiền Liên Bồ Tát 70 cm
Tượng Mục Kiền Liên Bồ Tát 70 cm